Klimat och hälsa har varit på föreningens agenda sedan 25 år med ett stegrande antal olika aktiviteter (se Om oss/Läkarnas för Miljön historia). En klimatgrupp har skapats inom föreningen (ansvarig Gösta Alfvén). Under 2017 höll föreningen i ett symposium om Klimatet och barnet, vid Barnveckan i Göteborg vilket ledde till att barnläkarna senare under året antog ett policyprogram om barn, klimat och hälsa. Föreningsmedlemmar har hållit föredrag om klimat och hälsa inom läkarutbildningen, för sjuksköterskor och för sjukvårdshuvudmän och också deltagit i författandet av en skrift från Naturvårdsverket: Barns hälsa drabbas extra hårt av klimatförändringar. Ett återkommande tema är att rätt mat är bra för både hälsan och miljön. Föreningen samarbetar med Läkarförbundet Läkaresällskapet, Fossilfritt Sverige, Ingenjörer för Miljön och Klimatriksdagsorganisationen. Ett föreläsningspaket med PPT-bilder för föreläsningar om olika aspekter på klimat och hälsa har tagits fram

 


Hälso- och sjukvården har ett komplext förhållande till klimatförändringen. Å ena sidan påverkas klimatet och miljön negativt av sjukvårdens utsläpp av växhusgaser och stora mängder avfall. Å andra sidan spelar sjukvården en nyckelroll när det gäller befolkningens anpassning till klimatförändringen som redan påverkar sjukdomspanoramat. Det ena målet för föreningen är att öka motivationen för minska växthusgasutsläppen (mitigation). Det kräver en större medvetenhet om hur vården kan utvecklas med färre patientbesök, minskad användning av engångsmaterial, mindre matsvinn, mm. Det finns redan goda exempel på hur effektiva sådana insatser är både för patienter, sjukvården och klimatet. Det andra målet gäller anpassning till ett förändrat klimat (adaptation). Det rör sig om värmeböljor och effekter på sårbara grupper i samhället, ökad förekomst av allergi och ändrat infektionspanorama.

 


Den toxiska metallen kadmium är ett folkhälsoproblem eftersom alla exponeras via kosten. Benskörhet, njurskada, hjärtkärlsjukdomar samt olika tumörer har kopplats till sådan exponering. Föreningen fortsätter med sitt engagemang i hanteringen av avloppsslam som innehåller mycket kadmium. Ett nyligen uppmärksammat problem är mikroplast som också följer med i slammet. Denna fråga måste belysas ytterligare liksom exponeringen för hormonstörande kemikalier och nanomaterial.

 


Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering.

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Till detta kommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen och även förpackningsmaterial.

Vi vet mycket lite om hur de ämnen som ingår i läkemedlens påverkar människor, växter och djur via mark och vatten i miljön. Internationellt finns dock exempel på allvarliga exempel från utsläpp vid läkemedelstillverkning.

Störst problem finns i låglöneländer som Kina och Indien där stora delar av läkemedlen produceras. Men man har också funnit höga halter från läkemedelsindustrier i andra delar av världen, till exempel i Europa och i USA.

Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön.

Läkemedlen är dock kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Hur stora mängder som sprids på detta vis är oklart liksom hur mycket som sedan tas upp av grödorna. Läkemedelsrester har uppmätts i jord, sediment, ytvatten och grundvatten i Sverige.

Kunskapen anses än så länge bristfällig när det gäller långsiktig påverkan. Läkemedelsverket är övertygad om att ”ökad miljöhänsyn måste tas vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska och kosmetiska produkter.”

Läkare för Miljön arbetar för en hållbar produktion och användning av läkemedel genom att

  • Påverka läkemedelsindustrin mot hållbar produktion av läkemedel
  • Påverka hälso- och sjukvården mot en miljövänlig förskrivning och användning av läkemedel
  • Påverka myndigheterna för en miljövänlig avfalls- och avloppshantering avseende läkemedelsrester

 


Läkare för Miljön stödjer och sponsrar initiativet Klimatriksdag. Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. Föreningen Klimatriksdagen kommer att arrangera en folkriksdag för klimatet den 4-6 maj i Stockholm.

LfM hade en motion till den första Klimatriksdagen som ägde rum 2014 i Norrköping, och två motioner till Klimatriksdag 2018 i Stockholm: 1. Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter (motion nr 191) och 2. Fiska inte i grumligt vatten? fiska på land! (motion nr 170). 2014 var det fyra personer från LfM som deltog i Klimatriksdag, och 2018 är det flera medlemmar från LfM som planerar att delta i evenemanget och dela ut information om klimatförändringens hälsoeffekter.

 


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Läkare för Miljön på Klimatriksdagen -AvH,BH,MW,PB,MFH,KS-v2 (1).pdf)Läkare för Miljön på Klimatriksdagen 2018Rapport från Klimatriksdag 2018662 kB

Östersjön och Baltic Sea Forum 2018.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. ”Vi” är 90 miljoner som lever runt des kust och vi har hittills ej levt tillräckligt medvetet.

De största problemen är övergödning, miljögifter, överfiske och därtill klimatförändring. 

Jordbruket står för huvudparten av övergödningen, men även bristfällig rening av avlopp bidrar. Vid förbränning bildas miljögifter. Överfiskningen måste upphöra så att den naturliga balansen återupprättas. Om inte fortsätter algblomningen som även tilltar till följd av klimatförändring och ett varmare hav.

Näringstillförseln har sen 90-talet minskat med cirka 20 % (mer krävs), men ett långsamt tillfrisknande har påbörjats.

Lfm. söker bevaka Östersjöfrågan och närvara på konferensen Baltic Sea Future våren 2018 (ansvarig Per Broman, som kommer med referat)

 


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Från Östersjöns problem via Kevin Andersons klimatvarningar och Påvens visdomsord till Kate Raworths Munkekonomi (1).pdf)Baltic Sea FutureReferat från Baltic Sea konferensen 2018812 kBORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2018 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions