Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

Detta är rubriken på en artikel i DN 7.6.2011 (ej på nätet) om SIPRIs årsrapport 2011. I pressreleasen framhåller man att osäkerheten och sårbarheten ökar i världen.

- Ökande efterfrågan på naturresurser kan destabilisera internationella relationer;
- Stora minskningar av de amerikanska och ryska kärnvapenarsenalerna uppvägs av att vapnen blir mycket modernare;
- Antal fredsuppdrag föll till sin lägsta nivå sedan 1992.

Författare är Stig-Olof Holm, Umeå universitet

I massmedia rapporteras om den minskande oljereserven. Även utsläppen av så kallade ”växthus­gaser”, med påföljande klimat­påverkan, framhålls som ett stort globalt miljöproblem.

Med nuvarande utveckling kan dock den tillgängliga arealen landytor för odlingsmark, städer och infrastruktur, sätta en gräns för människans fortsatta expansion innan oljetillgångar eller klimat­förändringarna blir begränsande. Behovet av nya odlingsarealer beräknas öka med ca 1 miljard hektar fram till år 2050 (1). Det är en yta något större än USA:s.  Beräkningen bygger på det behov som uppstår om FN:s mest sannolika befolkningsscenario, med ca 9 miljarder människor år 2050 (2) förverkligas, samt att samtidigt den nuvarande genom­snittliga globala ekono­miska tillväxten fortsätter. 

JAK arrangerar seminarier om finans- klimat- och energikrisenNicole Foss, bosatt i Kanada, är redaktör för bloggen The Automatic Earth som knyter ihop finans-, energi- och resurskriserna. Hon har en bakgrund som forskare inom energisystem och som redaktör för The Oil Drum Kanada. Nicole Foss är en hett eftertraktad föreläsare och befinner sig just nu på turné i Europa. Föreläsningen ges på engelska.

Lyssna / se föreläsning med Nicole Foss.

Föreläsningsschema:
27 mars Malmö
28 mars Göteborg
29 mars Uppsala
30 mars Stockholm

Läs mer på JAK medlemsbank.

 

Economic_Growth_and_Healt_Poster_DEA_litenSka LfM börja engagera sig i omställning till ett nytt sätt att leva, s.k. transition? Sker en ekonomisk härdsmälta så angår det oss som läkare. Det kommer att drabba många människor hårt, med ökad stress och sjuklighet som följd. Det kan också bli svårt att upprätthålla den högteknologiska och personalintensiva vård vi har idag.

Att en ekonomisk kris kan vara deletär för hälsan är uppenbart. Att bli arbetslös, förlora sitt bank- eller bostadskapital, att oroa sig för sin egen och sina närmastes ekonomi och framtid, är en stark stressfaktor. Det kan leda till översjuklighet och överdödlighet i hjärtkärlsjukdomar, missbruk, psykiska sjukdomar, självmord, olycksfall med mera.

Vår australiska systerorganisation, Doctors for the Environment Australia (DEA) har tagit ställning mot ekonomisk tillväxt. I stället för att mäta välfärden som ökning av bruttonationalprodukten, BNP, vill de att begrepp som hälsa och lycka ska användas.

Tim Jackson har myntat begreppet "prosperity without growth", välfärd utan tillväxt. Han har inom vissa kretsar blivit mycket uppmärksammad, dock inte bland nationalekonomer. Vid en föreläsning på ABF, Stockholm, den 8.2.2011 var salen överfull.

Till det reformpaket som Tim Jackson och Peter Victor anser åtminstone teoretiskt skulle leda till en fungerande ekonomi med nolltillväxt hör:

  • Tydliga tak för resursförbrukning och utsläpp
  • Grön skatteväxling
  • Arbetstidsförkortning - alltså dela på jobben och omsätta ökad produktivitet i mer fritid istället för mer konsumtion
  • En hårdare reglerad finansmarknad
  • Satsningar på minskad ojämlikhet
  • Styra om investeringar till grön omställning, offentlig konsumtion och satsningar som kollektivtrafik och infrastruktur.

Läs presentationen på ABFs hemsida. Se filmen från föredraget i Effekt Klimatmagasinet.
Lyssna till föredraget på Youtube eller ABF live (OH-bilderna syns bättre).

Läs presentationen på SVT:s hemsida. Se också föredragen och paneldiskussionen med Tim Jackson, Anders Wijkman och Johan Rockström.

Hur blir hamstern hållbar? Artikel och recension av Sverker Lenas i DN 15.2.2011 
Growth isn't possible  Ladda ner hamster-filmen

Revolten i Mellanöstern utmanar tillväxtideologin  Artikel i Effekt Klimatmagasinet 24.2.2010

   

Template by JoomlaShine