Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera bortfallet. Men är miljö- och hälsoeffekterna mindre?

Från SVT kom ett brev: 

I dag tar jordens resurser slut

Rapport
 Publicerad 27 september 2011 - 06:00

I dag tar jordens resurser slut.
För just i dag är den dag då vi konsumerat naturens budget för det här året.

Vid årsmötet 2011 tillstyrktes en motion om utarmat uran. Frågan har också väckts inom Svenska läkare mot kärnvapen (SLMLK). IPPNW, den internationella federationen, har tagit ställning mot uranvapen.

I juni ordnades ett riksdagsseminarium om uranvapen. Man begärde att Sverige ska ta ställning i FN mot uranvapen, och krävde fullständig transparans beträffande den svenska vapenindustrins tillverkning och tester.

Krig och konflikter är, förutom inhumana, synnerligen miljöfarliga. Om man värnar om människors liv och hälsa, om bra förutsättningar för de uppväxande släktena, om giftfri miljö som producerar bra mat - då kan man inte tycka om att vapen sprids i världen.

Utan vapen inga väpnade konfliker. Vid något tillfälle sa en afrikan om sitt eget land (jag tror det var Kongo): "Om de slutar föra in vapen i landet kommer kriget att upphöra av sig självt."

Orsaken till krig och konflikter är idag ofta råvarutillgångar. Framför allt är det oljan som ligger i botten.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen (världens äldsta fredsorganisation) har nu startat en kampanj mot Sveriges försäljning av vapen till diktaturer.

Du kan skriva på här: www.demokratikriterium.nu .

 

Kärnkraften har under många år debatterats bland medlemmarna i Läkare för Miljön. Många är naturligtvis emot, men det finns också de som anser att klimatförändringarna kräver att vi utnyttjar kärnkraften.

I maj 2010 ordnade LfM ett seminarium om energi. Här blev det klart att tillgång till billig energi är mycket viktig ur ett välfärds- och hälsoperspektiv. Ska skolbarn över hela världen kunna läsa sina läxor krävs minst en glödlampa i varje rum. Ska spädbarns- och mödradödligheten i alla länder närma sig svenska nivåer krävs möjlighet att transportera födande mödrar och sjuka barn till sjukhus. Ska alla vaccineras mot mässling, polio etc krävs fabriker som tillverkar vacciner.

Pompeji rasar. Från år 79 e.Kr. till 1594 vilade staden orörd under vulkanaskan. Utgrävningarna startade 1748. I 263 år har staden utsatts inte bara för arkeologer och naturens krafter, utan också för vård och omsorg av skiftande kvalitet. Syftet har varit att hindra staden från att rasa ihop. Detta beskrivs av Peter Loewe i DN Kultur 8.2.2011.

Sedan åtminstone 2008 har staden förfallit snabbt. Människors påverkan och byggnation har medfört att regn leds till platser där det inte borde vara, vilket i sin tur lett till att minst ett hus rasat. "För hade de hantverkare som kunde vårda och ingripa omedelbart när ett problem uppstod" säger en invånare. "Nu måste jobben läggas ut på entreprenad och ska godkännas. Det tar månader eller år och husen hinner rasa innan dess."

En rapport från danska Klimatkommissionen slår fast att det är möjligt att helt fasa ut alla fossila energikällor under en 40-års­period.

Läs artikeln i ETC!

 

IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear Wars, har antagit en resolution där man kräver förbud för uranbrytning och tillverkning av uranoxid (yellow cakes). Initiativtagare var de tyska och schweiziska organisationerna.

Template by JoomlaShine