Vid årsmötet 2011 tillstyrktes en motion om utarmat uran. Frågan har också väckts inom Svenska läkare mot kärnvapen (SLMLK). IPPNW, den internationella federationen, har tagit ställning mot uranvapen.

I juni ordnades ett riksdagsseminarium om uranvapen. Man begärde att Sverige ska ta ställning i FN mot uranvapen, och krävde fullständig transparans beträffande den svenska vapenindustrins tillverkning och tester.

Utarmat uran, uran 238 eller DU (depleted uranium) är ett lågstrålande giftigt ämne som bildas i stora mängder vid anrikning av uran för kärnbränsle och kärnvapen.

DU är mycket tungt och därför populärt som ballast i fartyg. När DU används i projektiler får de på grund av sin tyngd en mycket stor sprängverkan. Det är också hårt och används i stridsvagnar. När stridsvagnar och projektiler sprängs sprids DU-damm, kanske i nanostorlek, ut i omgivningen till luft, vattendrag, brunnar och odlingsfält.

Halveringstiden för uran 238 är 4,5 miljarder år. Det avger alfastrålning som har kort räckvidd och mycket låg penetrationsförmåga. Den går t.ex. inte igenom människohud. 

Den viktigaste hälsoeffekten är giftverkan när DU passerar genom magtarmkanalen. Små mängder kan ge njurskador.

DU-haltigt damm kan andas in och troligen fastna i de finaste luftvägarna. Där kan de under lång tid utöva en lokal begränsad strålverkan. DU som nanopartiklar i damm kan eventuellt penetrera hud och slemhinnor in i blodbanan och sedan transporteras i kroppen.

Mutagena effekter av DU i t.ex. Irak är omdebatterat. De studier för cancer som gjorts har inte tillräcklig kvalitet för att ge säkra besked. Det rapporteras om ökad frekvens av missbildningar.

Den här sortens epidemiologi är svår på grund av latenstiden mellan exponering och sjukdom. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att skilja en orsaksfaktor från en annan. 
 

LÄS MER

Orsakar restavfall från kärnkraftverk och kärnvapenframställning cancer, missbildningar och spädbarnsdöd?  Anders Romelsjö 18.8.2011 http://aromelsjö.se/uncategorized/orsakar-restavfall-fran-karnkraftverk-och-karnvapenframstallning-cancer-missbildningar-och-spadbarnsdod.htm

Uranium and other contaminants in hair from the parents of children with congenital anomalies in Fallujah, Iraq  Busby et al, Conflict and Health 2.9.2011
Läs mer om den kontroversielle forskaren Chris Busby  

Smugglar Bofors förbjudna vapen?  FiB 18.8.2011

A question of responsibility: depleted uranium weapons in the Balkans  ICBUW 2011

Basel IPPNW World Congress 2010: Workshop towards a global ban on uranium weapons  SLMK 30.8.2010 (referat på svenska)

Ökning av cancer, spädbarnsdödlighet och genetiska skador i Irak  Läkartidningen 43/2010

Kraftig ökning av barnleukemi i Basra  Läkartidningen 13-14/2010

Depleted uranium weapons and acute post-war health effects: A IPPNW assessment  IPPNW 2001

WHO guidance on exposure to depleted uranium  WHO 2001

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine