plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Kemikalier och hälsa

Samband mellan miljögifter och demenssjukdom

Under många årtionden exponerades Sveriges befolkning för långlivade klorerade bekämpningsmedel i låg dos, t.ex. DDT. Eftersom de anrikas i näringskedjan finns de fortfarande kvar i våra kroppar. Uppsalaforskare har tidigare hittat samband mellan höga halter av dessa ämnen och diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu har man också konstaterat ett samband med kognitiva sjukdomar.

Läs pressmeddelandet!

Microencephali av bekämpningsmedel?

Uppdatering: Även om pyriproxifen inte anses oskadligt så är det troligen inte orsak till mikrocencephali. Läkemedelsvärlden 11.3.2016 

I framför allt Brasilien har antalet diagnositicerade fall av mikroencephali sammanfallit med spridningen av zikaviruset.

Men även andra faktorer diskuteras: Antalet icke-diagnostiserade fall kan ha varit stort tidigare. Likaså har dricksvattnet i de mest utsatta områdena besprutats med myggbekämpningsmedlet pyriproxifen. Om besprutningen varit effektiv borde myggorna och med dem zitaviruset kanske minskat?

Läkemedelsvärlden 16.2.2016

Sevesokonferensen 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ordnar årligen en s.k. Sevesokonferens. Dit blev jag inbjuden att tala om Bhopalkatastrofen 1984 i Indien.

Läs mer