Under många årtionden exponerades Sveriges befolkning för långlivade klorerade bekämpningsmedel i låg dos, t.ex. DDT. Eftersom de anrikas i näringskedjan finns de fortfarande kvar i våra kroppar. Uppsalaforskare har tidigare hittat samband mellan höga halter av dessa ämnen och diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu har man också konstaterat ett samband med kognitiva sjukdomar.

Läs pressmeddelandet!

Uppdatering: Även om pyriproxifen inte anses oskadligt så är det troligen inte orsak till mikrocencephali. Läkemedelsvärlden 11.3.2016 

I framför allt Brasilien har antalet diagnositicerade fall av mikroencephali sammanfallit med spridningen av zikaviruset.

Men även andra faktorer diskuteras: Antalet icke-diagnostiserade fall kan ha varit stort tidigare. Likaså har dricksvattnet i de mest utsatta områdena besprutats med myggbekämpningsmedlet pyriproxifen. Om besprutningen varit effektiv borde myggorna och med dem zitaviruset kanske minskat?

Läkemedelsvärlden 16.2.2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ordnar årligen en s.k. Sevesokonferens. Dit blev jag inbjuden att tala om Bhopalkatastrofen 1984 i Indien.

LfM har lämnat ett remissvar om Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad exponering (SOU 2014:90).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar Bisfenol A Läkare för Miljön sept 2015.pdf)Remissvar Minskad exponering för bisfenol A LfM sept 2015 107 kB

LfM har i vårt remissvar stöttat Kemikalieinspektionen i deras förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Remissvaret finns som bifogad fil.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Läkare för Miljön Remissvar S2015-1547-FS.pdf)Remissvar LfM Utfasning av ftalater S2015-1547-FS 109 kB

Template by JoomlaShine