Läkare för Miljön avlämnar ett starkt kritiskt remissvar på Naturvårdsverkets senaste rapport om återföring av fosfor från avloppsslam. Svaret finns som bifogad fil nederst i denna artikel.

Att sluta kretslopp, vara sparsam med naturens resurser och bevaka en giftfri miljö är naturligtvis ett övergripande mål som är utomordentligt viktig för framtiden.

Läkare för Miljön har tagit del av utredningen och finner att förslaget att återföra fosfor som avloppsslam på åkermark är behäftat med ett antal obeaktade aspekter, som kan vara till skada för miljö och hälsa. Utredningen och förslagen är centrerade kring samma frågor kring avlopp och slam som återkommit under de senaste årens utredningar och diskussioner och har undvikit en helhetsbild som tar upp viktiga teknikförändringar och kunskaper med direkt bäring på avloppsfrågan.

Den starkt expanderande nanotekniken med produkter inom samhällets flesta områden ger upphov till helt nya typer av avfall som inte passar in i dagens avfallreglering och där det finns explicita farhågor om skadeeffekter på miljö och hälsa.

I det nyligen presenterade betänkandet om säker hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) poängteras att avfallsledet kan ha en nyckelroll vad gäller säkerhetsaspekter på nanomaterial. Vidare har en aktuell WHO-rapport konstaterat att allt mer data talar för att den hormonstörande effekten av kemikalier är ett stort problem, dels för att så många kemikalier tycks ha denna effekt, dels för att både människor och djur exponeras. Avloppsslam innehåller många kemikalier med hormonstörande effekter och här finns också toxiska alternativa mekanismer som gör att risker kan behöva omvärderas.

Slutligen har inte utredningen på ett tydligt sätt diskuterat problemet hur avloppet ska kunna hållas fritt från den ständigt ökande mängden av kemikalier där kunskaperna om miljö- och hälsoeffekter ständigt släpar efter.

Som alla andra beslut i samhället måste återförande av fosfor till åkermark via slamspridning baseras på ett risk/nytta-resonemang. Läkare för Miljön anser att utredningen måste kompletteras med ett sådant övervägande som också inkluderar teknikutvecklingen och relevanta kunskaper från närliggande områden.

Kontaktperson: Björn Fagerberg 0706 883387. 

Hållbar återföring av fosfor  Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag från regeringen. ISBN 978-91-620-6580-5.

http://intressant.se/intressant  Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar LfM Naturvårdsverket Rapport 6580 140326.pdf)Remissvar LfM Naturvårdsverkets rapport 6580  223 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine