Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ordnar årligen en s.k. Sevesokonferens. Dit blev jag inbjuden att tala om Bhopalkatastrofen 1984 i Indien.

Vid Sevesokatastrofen i Italien 1976 släpptes flera kilo dioxin ut i luften. Tiotusentals husdjur dog eller slaktades. Ingen människa omkom så vitt känt. EEC instiftade direktiv om att allmänheten ska varnas vid hotande katastrofer i vissa industriella verksamheter. Vår s.k. Sevesolagstiftning handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillstånd krävs, och säkerhetsrapporter och handlingsplaner ska upprättas.

I Sverige finns ca 400 verksamheter som omfattas av lagstiftningen. Idag är det i stort sett omöjligt att vare sig föra in sådan verksamheter i bebyggda områden, liksom att bebygga områden nära sådan verksamhet.

Arbetet med att anpassa sevesolagstiftningen efter EU:s uppdaterade direktiv hade som mål att sy nkronisera den med miljöbalken, men dit nådde man inte. Tillsynsmyndigheter är länsstyrelserna och MSB. Samråd med kommun och anställda ska ske för att ta fram plan för räddningsinsats.

Att det ställs stora krav på företagen förstår man då man ser hur många lagar som dessa verksamheter berörs av: arbetsmiljölagstiftningen, sevesolagstiftningen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor – farlig verksamhet och plan- och bygglagen (PBL). Det blir många rapporter som ska skrivas, delvis likalydande, flera gånger per år. Klagomål framfördes på att inspektionerna enbart handlar om att titta på rapporterna, inte att gå ut på verkstadsgolvet och se hur reglerna implementerats i verkligheten.

Bhopalkatastrofen 1984

Självklart har sevesolagstiftningen påverkats och skärpts efter Bhopalkatastrofen, då 43 ton giftiga gaser spreds över 500 000 sovande människor. Minst 8 000 dog de första veckorna. Kanske 100 000 har permanenta skador. Både företagsledningen och staten hade begått en mängd misstag. En fungerande sevesolagstiftning förhindrar förhoppningsvis att ett kemikalieläckage någonsin får dessa följder. Intressant nog hade publiken knappast några frågor efter föreläsningens slut. Kanske berodde det på att upp emot 90 procent av åhörarna kom från industrin.

Författare: Ingrid Eckerman 

Läs mer

MSB

Sevesokonferensen 2015 Presentationer

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering MSB 2015

The Bhopal Saga. Causes and consequences of the world’s largest industrial disaster

Presentation av Ingrid Eckerman 7.10.2015

Boken med samma namn (Google docs) DOI 10.13140/2.1.3457.5364 
Dela på:
Template by JoomlaShine