plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Samband mellan miljögifter och demenssjukdom

Under många årtionden exponerades Sveriges befolkning för långlivade klorerade bekämpningsmedel i låg dos, t.ex. DDT. Eftersom de anrikas i näringskedjan finns de fortfarande kvar i våra kroppar. Uppsalaforskare har tidigare hittat samband mellan höga halter av dessa ämnen och diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu har man också konstaterat ett samband med kognitiva sjukdomar.

Läs pressmeddelandet!