Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

En ny avhandling har undersökt personlighetsvariablers samband med klimatförnekelse. Social dominansorientering (SDO) mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna aceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen.  

Ny avhandling: Psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar  Pressmeddelande, Uppsala Universitet 29.9.2016

Befolkningar i såväl sydliga som norra områden kan påverkas starkt av klimatförändringarna. Traditionella levnadssätt blir omöjligt, flyktingströmmarna kan öka.

Pressmeddelande 11.10.2016

Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

Klimatförändringarna kan medföra extremhetta som har hälsoeffektier även i Sverige. Om detta skriver LfM:s styrelsemedlem Björn Fagerberg et al. i Läkartidningen.

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan  Läkartidningen 22.7.2016 

5 frågor till Björn Fagerberg  Författarintervju, Läkartidningen 22.7.2016

Samlingssida artiklar om klimatförändringar och hälsa

När vi nu vet så mycket om hotet mot klimatet, varför händer så lite och hur kan det hända fortare? är ämnet för en debattartikel av vår medlem Ira Sundberg, psykolog, i Uppsala Nya Tidning 13.6.2016 

"Tuffare klimatpolitik betyder minskade klyftor" säger Jytte Guteland (s) två dagar tidigare. .

Att vattenbrist skulle kunna uppstå i Sverige, annat än under några enstaka värmeböljeveckor, har inte funnits i min föreställningsvärld. Har vi inte 100 000 sjöar?

Det sägs att krisen och krigen i mellanöstern inte beror på klimatförändringarna. Naturligtvis kan detta ifrågasättas. Torka kan ha medfört att fler unga flyttat in till städerna, och att de där mött och anammat både demokratiska och odemokratiska idéer. Konflikter mellan idéerna, i kombination med konkurrens om resurser, kan ha varit utlösande faktorer. 

Template by JoomlaShine