Klimatgruppen i LfM har varit mycket aktiv. Bland annat tog man fram en motion till Klimatriksdagen. Gruppen deltog också med en utställning om LfM.

Innebörden i LfM:s motion var: Vi vill att klimatriksdagen skall framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att kunskaper om klimatförändringarnas hälsoeffekter måste ingå i utbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal.

Motionen i sin helhet kan läsas som bilaga till denna artikel. 

Här är ett referat skrivet av Anne-Marie Bruno i Halmstad:

Klimatriksdag 2014

Omkring 600 människor från hela landet, privatpersoner och representanter för ett stort antal organisationer, samlades till Klimatriksdag 2014 i Norrköping i helgen. Från den nybildade Klimataktion Halmstad deltog fyra personer.

Inspirationen kommer från de folkriksdagar, som hölls i slutet av 1800-talet för att få igenom allmän rösträtt. Idén om en klimatriksdag springer ur övertygelsen att vår civilisation står inför ett allvarligt hot om utplåning på grund av människans utsläpp av klimatpåverkande gaser. Att hotet är reellt slås med stor tydlighet fast i rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC. I dag är de flesta svenskar medvetna om situationen och nödvändigheten av att vidta motåtgärder. Men politiken har inte förmått svara upp mot denna insikt. Vi vill visa våra folkvalda på alla nivåer att det finns ett brett folkligt stöd för omedelbara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen och mildra effekterna av den pågående värmestegringen. Vi vill stödja, påskynda och möjliggöra deras klimatarbete, bland annat genom att tillföra förslag.   

Till klimatriksdagen hade inlämnats mer än 200 motioner. Ur dessa sållades i utskottsarbetet fram 35 motioner, varefter framröstades 7, ett inom respektive ämnesområde. Förslagen överlämnades till de representanter för riksdagspartierna och deras ungdomsförbund, som närvarade vid den högtidliga avslutningen. Samtliga politiker framhöll i sina tacktal att de kommer att verka i motionernas anda. Moderaterna och Sverigedemokraterna hade tyvärr inte skickat någon företrädare.

De prioriterade motionerna innebär i korthet

  1. att den parlamentariska klimatberedningens förslag från 2007 genomförs. (Av 50 väl genomarbetade förslag är 10 kvantifierbara, av dessa har endast 2 genomförts)
  2. att Sveriges klimatpåverkan halveras under nästa mandatperiod
  3. att Vattenfall ges nya ägardirektiv, som bl.a. utesluter kolkraft
  4. att AP-fondernas investeringar i kol, olja och fossilgas avvecklas till förmån för hållbara system
  5. att miljövänliga transporter blir de mest attraktiva - även prismässigt
  6. att offentlig konsumtion och upphandling görs klimatsmart
  7. att utbildning inom klimat och miljö utökas och integreras i alla ämnen i såväl grundskola som gymnasieskola

Folkriksdagen, som förutom arbetet med motionerna fylldes av intressanta föreläsningar, konstruktiva workshops, manifestationer på torget, nätverksbildning och kulturella evenemang, präglades av entusiasm och framtidstro, trots att läget är kritiskt. Vi hoppas och tror att folkets vilja, så som den manifesterats på Klimatriksdagen, ska få genomslag och ge politikerna mod och kraft att genomföra de förändringar i regelsystem och investeringar som behövs för att vända utvecklingen i riktning mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Men detta sker inte utan att många av oss drar sitt strå till stacken, både i vårt eget sätt att leva och genom att framföra våra krav!

Läs mer på www.klimatriksdag.se och www.klimataktion.se

För Klimataktion Halmstad

Anne-Marie Bruno

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Motion LfM till Klimatriksdag 2014.pdf)LfM:s motion till Klimatriksdag 2014 121 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine