Som läkare är det de individuella patienterna vi tänker på. Vi känner empati med dem som kommer till akutmottagningarna med brutet skelett. Visserligen kan vi hela dem, men det tar månader eller år tills de är återställda - en del blir aldrig återställda.

Nu har Kemikalieinspektionen (KemI) i en ny rapport kombinerat två medicinska studier med en hälsoekonomisk. Man beräknar kostnade för frakturer totalt till 37 miljarder kronor, varav kadmiumrelaterade frakturer står för nästan 10 procent, 4 miljarder kronor. 

          Kemikalieinspektionens logotyp

Kadmium har länge varit känt för att orsaka njurskador. På senare år har också risken för utveckling av skelettskörhet uppmärksammats.

LfM har varit engagerad i frågan om spridning av slam från reningsverken på våra åkrar. Artikeln i Läkartidningen 2010 hade stor genomslagskraft, till vilket vårt faktaspäckade remissvar bidrog. Regeringen omprövar nu sitt förslag till hur fosfor i slammet ska kunna återföras till våra åkrar.

Vår mat har blivit allt renare från föroreningar, framför allt bekämpningsmedel. Däremot ligger värdena för kadmium och bly nära de acceptabla gränserna.

Kadmium i maten beror delvis på naturligt höga kadmiumhalter i vår del av världen. Därtill kommer tillskott dels från konstgödsel (handelsgödsel), dels från slam som sprids på åkrarna som gödningsmedel.

En miljöstyrande skatt på kadmium i konstgödsel infördes 1994, men den togs bort 2009. Här finns risk att kadmiumtillskottet till åkrarna ökat, då billigare konstgödsel används. 

Till våra reningsverk kommer inte bara avloppen från bostäder och arbetsplatser, utan också dagvatten från gator och vägar. Det är bara större industrier som har sina egna reningsverk. Detta innebär att det näringsrika slammet är förorenat med både kemikalier och tungmetaller. 

Vi behöver ta till vara framför allt fosfor från slammet för att minska behovet av industriellt framställd konstgödsel. Men det får inte innebära ytterligare föroreningar av vår mat!
 

LÄS MER

LfM:s artiklar om slam

Benbrott för miljarder från kadmium i mat  Pressmeddelande, KemI 31.10.2012

Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten  KemI PM 12/12

Skadliga ämnen i maten minskar  DN 29.5.2012

Varning för kadmium i mjöl  DN  3.3.2012

Medicinska skäl mot spridning av avlopsslam på åkrar  Läkartidningen 9/2010

Slopad skatt ökar risk för giftig mat  DN 23.3.2012

Utan skatt på konstgödsel riskerar vi mer gift i maten  DN 30.12.2009
 

http://intressant.se/intressant  

Dela på:
Template by JoomlaShine