Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av all fosfor i avloppsvattnet återföras som gödning på produktiv mark senast år 2015 – bland annat eftersom fosfor börjar bli en global bristvara. Om detta ska lyckas måste halterna av föroreningar i slammet från reningsverken hållas på en låg nivå.

En studie på reningsverket Ryaverket i Göteborg visar att påverkan på slammet, och på odlingsmarkerna om slammet läggs ut, beror helt av hur mycket silver tillverkarna väljer att stoppa i kläderna. Det kan räcka med att alla köper en silverbehandlad strumpa per år för att silverhalten i reningsverkens slam skulle fördubblas.

Om slam från reningsverken används som gödning skulle silvret ansamlas på åkrarna. Detta kan orsaka långsiktiga skador på odlingsmarkernas ekosystem.

FAKTA OM NANOSILVER

Nanopartiklar av silver släpper ut silverjoner, som är giftiga för både bakterier och många högre organismer. Under senare år har användningen av silvernanopartiklar som bakteriedödare ökat i diverse konsumentprodukter, till exempel kläder. I regel tvättas dessa partiklar snabbt ur textilierna, eller löser upp sig till joner, och silvret kan vara helt borta efter tio tvättar. Via avloppsvattnet hamnar partiklarna i reningsverken. Där kan silvret inte tas bort, utan det följer med till slammet eller ut i vattendragen.

Utsläpp av silverjoner medför flera allvarliga problem:
• Det är ett långlivat ämne som är giftigt i låga koncentrationer för många bakterier och vattenlevande organismer.
• Det finns farhågor om att det orsakar antibiotikaresistens hos bakterier.
• Det kan störa den biologiska reningsprocessen i reningsverken.
• Silverresurserna är globalt mycket begränsade. Med nuvarande utvinningstakt kan de nu kända silvertillgångarna vara uttömda inom 30 år. Därför kommer det att bli allt viktigare att återvinna silver – något som inte är möjligt när det används i kläder, eftersom det då hamnar i avloppsvattnet. Silver är speciellt viktigt inom teknologi för förnyelsebar energi, till exempel solceller och solkraftverk (se relaterat pressmeddelande).

LÄS MER

Nanosilver i kläder kan ge stora miljöproblem  Pressmeddelande 25.10.2012

Contribution to Emission, Exposure and Risk Assessment of Nanomaterials Rickard Arvidsson, doktorsavhandling, Chalmers ESA report 2012:11

"Luktfria" kläder kan hota hälsa och miljö  Kemikalieinspektionen 13.12.2011

Fler artiklar om nanopartiklar  
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine