Denna text är tagen ur ett brev från Stockholm Resilience Centre.

Invånarna i länderna runt Östersjön är villiga att betala runt 40 miljarder kronor per år för en förbättrad havsmiljö. Det visar en ny studie från det internationella forskarnätverket BalticSTERN.

År 2008 anordnade LfM ett mycket intressant seminarium om Östersjön. Det stod fullständigt klart att Östersjöns överlevnad hängde på en skör tråd. Fredande av torsken, som det översta rovdjuret i näringskedjan, framstod som något absolut nödvändigt, liksom minskad tillförsel av näringsämnen och gifter från bland annat jordbruket.

LfM har tidigare engagerat sig i Östersjön. Vid seminariet Så räddar vi Östersjön 2008 stod det klart att egentligen inga kostnader är för höga för att rädda livet på Östersjön. Bland annat skulle ett totalstopp för torskfisket behövas för att få ordning på rovdjurs- och näringskedjan.

International Maritime Organisation har beslutat om sänkta gränser för svavel i fartygsbränsle till 0,5 viktsprocent. För Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vill man sänka till 0,1 viktsprocent. 

Regeringen motsätter sig detta. Framför allt hänvisar de till att konkurrensen snedvrids, vilket i sin tur kan drabba svensk industri längs norrlandskusten. "Reglerna skulle chockhöja industrins kostnader och snedvrida konkurrensen. Dessutom riskerar miljöeffekterna bli negativa" skriver Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Ewa Björling (m) i Svenska Dagbladet 14.9.2011.

Greenpeace anser att regeringen säger en sak och gör något helt annat när det gäller havsmiljön. De bristande skyddsinsatserna gör att Sverige sedan december 2010 bryter mot EU:s miljölagar. Då löpte tidsfristen ut för att skydda de så kallade Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt.

Läs artikeln i DN Debatt 21.3.2011

Kärnkraftsmotståndarna brukar kalla Östersjön "världens mest radioaktiva hav". Organisationerna runt Östersjön har nu slutit sig samman i "Baltic Sea Region Radioactivity Watch" bsrrw.org.  

Östersjön är ett hotat innanhav med tillrinning av vatten och avfallsprodukter från ett stort antal länder och med en känslig fauna. Vad kan vi – allmänhet, forskare och politiker – göra för att hindra en miljökatastrof och vända utvecklingen mot ett allt friskare hav? Det är frågor som ställdes på vårt seminarium 1.2.2008.

Vårt seminarium i Uppsala om Östersjön var mycket intressant. Här belystes problem och förslag till lösningar från olika håll. Moderaternas miljötalesman Sofia Arkelsten var närvarande under hela seminariet. Strax därefter fattade regeringen ett beslut om inskränkningar i torskfisket som var mer långtgående än väntat. Vi tror att vårt seminarium påverkade detta.

Referat från alla föresläsningarna finns nedan.

Template by JoomlaShine