Som läkare har vi möjlighet att bidra till minskat läkemedelsflöde till reningsverk och miljö.

Varje enskild läkare har möjlighet att sträva mot en mer adekvat läkemedelsförskrivning ur den enskilde patientens synvinkel, ur miljösynvinkel och ur samhällsekonomisk synvinkel.

Genom att på ett övervägt sätt förskriva mindre mängder läkemedel och välja rätt läkemedel visar läkaren sitt engagemang inte bara för dagens generationer utan även för de kommande.


INTE FÖRSKRIVA LÄKEMEDEL SOM EJ BEHÖVS

För varje enskild patient kan övervägas om icke-farmakologiska metoder kan användas som ersättning för eller komplement till läkemedel.

Exempel är fysisk aktivitet som har en positiv effekt vid många sjukdomstillstånd. Rådgivning och behandling beträffande kost, tobak och alkohol är andra viktiga komponenter.

Samtalsstöd kan omfatta allt från förtroendefulla samtal om livet till långvarig psykoterapi, enskild eller i grupp. God omvårdnad där den positiva effekten av beröring utnyttjas, grön rehabilitering och en hälsofrämjande yttre miljö är andra faktorer.

Gamla behandlingar som noggrann sårvård och nasal koksaltlösning kan förebygga antibiotikabehandling. Nya metoder som prövas är bl.a. musik som smärtlindring och hypnos vid tarmsjukdom.

Glidning på indikationerna måste undvikas

Varje läkare bör vara medveten om att de utsätts för direkt och indirekt påverkan av läkemedelsföretagens marknadsföring. I sin strävan att göra sitt bästa för patienter, som ibland har dålig effekt av ”gamla" läkemedel, är det lätt att ta till de lovande nya medicinerna.

Ordinationer måste regelbundet omprövas

Detta gäller alla långvariga ordinationer. Förändringar i arbetssituationen, t.ex. pensionering eller byte till mindre stressande arbetsplats, kan minska behovet av läkemedel. Viktnedgång, åldrande och andra sjukdomar kan medföra att dosen bör justeras ned och läkemedel sättas ut. Regelbundna läkemedelsgenomgångar inom äldreboenden mm. är ett av flera verktyg.


INTE FÖRSKRIVA LÄKEMEDEL SOM EJ TAS

Samsyn i stället för följsamhet

Följsamheten (compliance) till läkarens ordinationer är dålig. Vi vet att kanske 50 procent av läkemedlen tas som det var tänkt. Anledningar kan vara patientens egen syn på läkemedelsanvändning, biverkningar eller rädsla för biverkningar, ekonomi, svårigheter att ta läkemedlet.

Läkaren kan i ett förtroligt samtal nå en samsyn (concordance) med patienten om att förskriva färre läkemedel som patienten faktiskt kommer att ta. Likaså bör provförpackningar skrivas ut när det gäller nya läkemedel.


VÄLJA BÄSTA PREPARAT

Enskilda läkare

Enskilda läkare har begränsade men dock vissa möjligheter att välja preparat och beredningsform som har mindre miljöpåverkan. Främst gäller detta val av antibiotikum och plåster i stället för oral behandling.

Stockholms läns landsting har tagit fram broschyren Miljöklassificerade läkemedel. Numera finns miljöinformation i Fass.se.

Läkemedelskommittéerna

Läkare finns alltid i läkemedelskommittéerna. De har ansvar för att dels lyfta fram icke-farmakologiska metoder, dels att föra in miljöaspekter i sina rekommendationer.

De som möter läkemedelskonsulenter

Enskilda läkare och ledamöter av läkemedelskommittéerna kan fråga om vilka miljökrav som ställs på leverantörer och underleverantörer, hur dessa krav kontrolleras och om man köper in aktiva substanser från andra producenter. Ju fler som frågar, desto mer bryr sig läkemedelsföretagen.


INFORMERA PATIENTEN
 

Antibiotika

Att få med sig patienten på expektans vid lindriga infektioner innebär att åtskilliga recept inte skrivs. Noggrann sårvård kan förebygga behov av antibiotika.

”Läkemedel för säkerhets skull” 

Framför allt när tillgängligheten till sjukvården är dålig kan det finnas en tendens att hamstra läkemedel i hemmet. Patienterna bör uppmuntras till att inte ha privata läkemedelsförråd i hemmet.

Överblivna läkemedel till apoteket

Varken fasta läkemedel, flytande läkemedel eller använda läkemedelsplåster ska följa med i soporna eller avloppet. Alla apotek har skyldighet att ta emot alla läkemedel. Distriktssköterskor, hemtjänstpersonal m.fl. bör stödja och underlätta detta.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine