Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs  Läkartidningen 5.12.2014

Vid symposiet på Svenska läkaresällskapets Medicinska riksstämma 4.12.2014 undertecknades en gemensam deklaration av Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön och övriga föreläsare.  

I denna konstateras att stigande temperaturer och ökad förekomst av väderkatastrofer orsakar tilltagande regionala och globala hälsoproblem som kräver läkarkårens engagemang. Samtidigt som vi arbetar förebyggande med att minska utsläppen av växthusgaser måste hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden minskas. Klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem, och arbetet måste även ske globalt. 

Deklarationen återfinns i sin helhet nedan.

Läs också artikeln i med åtföljande diskussion i Läkartidningen Vad doktorn kan göra för klimatet och hälsan 1.2.2014.

Deklaration

Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?

Forskning om jordens klimat och dess förändring, utvärderad och sammanfattad av FNs klimatpanel "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) visar att förbränning av fossila ämnen som olja, gas och kol förändrar vårt klimat [1]. Både British Medical Journal och The Lancet har påtalat att klimatkrisen är en av 2000-talets största hälsofrågor. Stigande temperaturer och ökad förekomst av väderkatastrofer orsakar tilltagande regionala och globala hälsoproblem som kräver läkarkårens engagemang [2]. IPCC har visat att det är möjligt med omställning till hållbara energisystem utan påtagligt försämrad levnadsstandard.

Vi behöver

i) arbeta förebyggande, dvs. medverka till att utsläppen av växthusgaser snabbt minskar och minimeras.

ii) utvidga vår kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård.

iii) utveckla och främja tvärvetenskapligt samarbete i frågor som handlar om klimat och hälsa.

iv) minska hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden såsom skyfall som kan orsaka översvämningar av våra arbetslokaler och problem med rent vatten, sanitet, avlopp och transporter och värmeböljor som medför hälsorisker för våra patienter och medborgare.

v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimat- förändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet.

vi) arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem som måste lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.


Stockholm den 4 december 2014

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen och Bolincentret, Stockholm

Anthony Costello, professor, International Child Health, Director of Institute for Global Health, London


Lena Hillert, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm


Karin Båtelson, 1:e vice ordförande Sveriges Läkarförbund, ordförande Sjukhusläkarna


Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi, Göteborg, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet, Stockholm


Sven Blomqvist, ordförande Läkare för Miljön, infektionsläkare, Stockholm

Gösta Alfvén, moderator, docent i pediatrik, Karolinska Institutet, Stockholm


Referenser
1. FNs klimatpanel femte rapport (AR5) http://www.ipcc.ch/
2. The Lancet Commission Report II, planerad publicering mars 2015

 

Dela på:
Template by JoomlaShine