I Katrineholm ligger halterna av läkemedelsrester från antiinflammatoriska läkemedel i avloppsvatten nära de nivåer som påverkar organismer i miljön.
Läs i Läkemedelsvärlden 27.3.2009
Av 35 miljöstörande läkemedel har man i Stockholm minskade utsläpp av tre substanser jämfört med 2005.
Läs i Läkemedelsvärlden 17.4.2009

logo_Norden
Användningen av läkemedel som kan innebära en miljörisk är mycket snarlik mellan de nordiska länderna, vilket är ett viktigt argument för fortsatt samarbete när det gäller forskning kring läkemedels miljöpåverkan. Det är den viktigaste slutsatsen i en nyligen genomförd studie av läkemedelsanvändning och miljörisker i Norden.

Läkemedel är kemiska produkter som är framställda för att vara biologiskt aktiva och dessutom svårnedbrytbara för att klara miljön i magsäcken. Detta innebär att de har större förmåga än många andra kemikalier att påverka levande organismer i naturen.

Det känns fantastiskt! Det var just detta vi hoppades på när vi 1997 skickade runt vår rapport "Läkemedel och miljö" till alla tänkbara intressenter.

Alla politiska partier står bakom förslagen i delbetänkandet Minska riskerna med farliga ämnen!. För veterinärläkemedel görs miljöbedömningar före godkännande. Detta görs inte när det gäller humanläkemedel, och det vill man ändra.

Multiresistenta stafylokocker (MRSA) kan överleva i reningsverk som utgör en reservoar för dem. De finns dock inte i det renade vattnet.
DN 19.4.2009
I ett brev till Socialdepartementet och Miljödepartementet föreslår Läkemedelsindustriföreningen (LIF) att regeringen ska ge Läkemedelsverket i uppgift att utreda om man kan ändra reglerna för Good Manufacturing Practice, GMP.
Läs artikeln i Läkemedelsvärlden 20.9.2007
Template by JoomlaShine