NHS, den statliga hälsovårdsorganisationen i Storbritannien, arbetar mycket med sjukvårdens klimatpåverkan.

Nu har man startat ett projekt där man vill kartlägga "carbon footprint" från läkemedel och medicinsk utrustning.

Då känns det bra att LfM kunnat tillhandahålla medicinsk expertis i den grupp som under Miljöstyrningsrådets ledning tar fram miljömärkta EU-standarder för medicinskteknisk utrustning, bland annat för energiåtgång.

Carbon footprinting pharmaceuticals and medical devices 

En ny avhandling visar att resistens kan uppkomma hos vilda änders influensavirus på grund av oseltavimir (Tamiflu) i flodvatten. Denna refereras i Läkartidningen. Slutsatsen är att vi måste begränsa förskrivningen av oseltamivir till i övrigt friska patienter under icke-pandemiska perioder. Antivirala läkemedel har, liksom antibiotika, en begränsad livslängd på grund av resistensutveckling.

Intressant är att redan 2007 publicerade Läkemedelsvärlden en artikel om att Tamiflu inte bryts ner i reningsverk, och att den aktiva substansen finns kvar i vattendrag där fåglar med influensavirus lever. I åtminstone fem år har vi alltså känt till problemet.

LÄS MER

Viktigt att begränsa förskrivningen av oseltavimir  Läkartidningen 8/2012

Resistens mot Tamiflu kan utvecklas i vattendrag  Läkemedelsvärlden 3.10.2007

http://intressant.se/intressant 

Sedan Joakim Larsson från Göteborgs universitet för några år sedan publicerade sin studie om höga koncentrationer av läkemedel nedströms läkemedelsfabriker i Indien har uppmärksamheten koncentrerats dit. Någon har kanske tänkt på Kina.

Men det är som med människor och sjukdomar. Om du inte hittar dem beror det på att du inte undersökt tillräckligt. Nu har man undersökt flodvatten nedanför reningsverk i Frankrike och USA, där reningsverken tar emot vatten från läkemedelsindustrier. Även här hittade man läkemedelsrester i vattnet.

I Frankrike konstaterade man störningar av könsorgan hos fiskar.

Läs mer i Nature 476, 265 (2011).

En svensk studie visar att 123 produkter som säljs på svenska marknaden tillverkas i Indien. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppgift att under 2009 se över vad Sverige kan göra för att driva frågan internationellt. 

Vårt dricksvatten innehåller restprodukter av läkemedel blandade med andra kemikalier.

Det kom ett brev om svin­uppfödning. Man förberedde en kampanj inom EU. Detta föranledde att jag tillskrev alla svenska EU-parlamentariker (18 stycken). Jag fick svar från Miljöpartiet  (Isabella Lövin och Carl Schlyter) samt Folkpartiet (Marit Paulsen).

Vad övriga partier anser vet vi alltså ingenting om.

Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas.

Template by JoomlaShine