lmv-logo

Detta är rubriken på artikeln i Läkemedelsvärlden 9.11.2010 (åtkomlig på nätet endast för prenumeranter). Här skriver man om remissvaren för Läkemedelsverkets årsgamla rapport "Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans".

Detta var Läkemedelsverkets förslag: 
1. Kräv att miljöcertifikat förs in i lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP.
2. Väg in den miljöriskbedömning som idag redan görs i samband med godkännandet av ett läkemedel i själva risk/nytta-värderingen.
3. Se över läkemedelsförmånen så att den tar hänsyn till olika aspekter av en hållbar utveckling.
4. Arbeta för att rätten till rent dricksvatten ska omfattas av konventionen om mänskliga rättigheter.
5. Prioritera fortsatt forskning.
3. Stödj kunskapsöverföring till länder i tredje världen avseende till exempel förbättrade reningstekniker.
4. Uppmuntra branschens miljöarbete.

Lif vill ha en slags miljöklassning av läkemedel, där ett företag som levererar ett grönt läkemedel får ett incitament att göra det i form av till exempel ett högre pris.

TLV tror inte att miljökrav inom läkemedelsförmånen kommer att få någon större effekt på tillverkningen i Indien då Sverige är en mycket liten aktör.

SLL å andra sidan vill agera snabbt och har nyligen för första gången ställt miljökrav på produktionen i en läkemedelsupphandling, samtidigt som man arbetar för internationella överenskommelser

Joakim Larsson, forskaren som rapporterade om de stora utsläppen i Indien, vill att Läkemedelsverket ska släppa på sekretessen kring information om i vilka fabriker olika aktiva substanser tillverkas.
Dela på:
Template by JoomlaShine