På initiativ av LfM har Läkartidningen gjort ett specialnummer 14-15/2012 om läkemedel och miljö. Föreningen har drivit denna fråga sedan 1997 då rapporten Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? publicerades. Våra seminarier 2004 och 2005 bidrog till att lyfta upp frågan på bordet.

LÄKARNAS ANSVAR

World Medical Association (WMA) tog år 2010 fram en deklaration om kemikalier. LfM var då rådgivare till Sveriges Läkarförbund, vilket gjorde att läkemedel inkluderades. Samma år biföll Läkarförbundets fullmäktige en motion om att arbeta för någon förm av miljöcertifiering av läkemedel. Vad har då skett i Läkarförbundet?

I detta specialnummer uttalar sig Mikael Rolfs från centralstyrelsen. Han sitter med i "högnivågruppen" som leder arbetet med den nationella läkemedelsstrategin. Där lyssnar han till rapporter två gånger om året. Enligt honom kan det aldrig läggas något ansvar på den enskilde läkaren för läkemedels påverkan på miljön. Detta stämmer dock ej med Läkarförbundets läkemedelspolitiska program och ej heller med LfM:s uppfattning om läkares ansvar.

Enligt LfM har den enskilda läkaren ansvar för sin egen förskrivning: att överväga icke-farmakologiska metoder som komplement till eller ersättning för läkemedel, att inte glida på indikationerna, att ompröva ordinationerna och att bara förskriva det som verkligen kommer att användas (det innebär bl.a. förtroliga samtal med patienterna om hur de ser på läkemedel).

Initiativtagarna till artiklarna, Björn Fagerberg och Bertil Hagström från LfM samt DG Joakim Larsson från Göteborgs universitet, beskriver bland annat effekterna av utbytesreformen och månadens vara 2002 och av ökad risk för resistensutveckling då läkemedel släpps ut i miljön från fabrikerna. Förutom läkemedelsföretag och myndigheter har också läkarkåren, enskilt och i form av sina organisationer Sveriges Läkarförbund och specialitetsföreningarna, ett ansvar att agera för en revision av internationella regelverk.

MYNDIGHETER OCH FÖRETAG

Joakim Larsson är en göteborgsforskare som är känd för sin undersökning av läkemedelshalter i avloppsvatten från indiska läkemedelsfabriker. Anslag från MistraPharma har gett honom möjligheter att leda forskningsprogram. Han ger exempel på utsläpp såväl från västliga industriländer som från Asien. Utsläpp av antibiotika ökar förekomsten av resistensfaktorer nedströms produktionsanläggningarna, vilket i sin tur ökare risken för global spridning av antibiotikaresistens. 

Företrädare för Stockholms läns landsting, det landsting som var först och även främst inom området läkemedel och miljö, framhåller att det är dags att gå från ett miljö- till ett hållbarhetsperspektiv på vår läkemedelsanvändning. Miljöstyrningsrådet har tagit fram krav som kan användas vid upphandling av läkemedel. Lagstiftningen måste ändras så att Sverige inte fortsättar att premiera billigaste möjliga läkemedel. Om läkemedel med negativ miljöpåverkan ger en lägre ersättning till producenten än ett medicinskt likvärdigt alternativ med mindre milijöpåverkan blir det ett starkt incitament till förändring för producenterna.

Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket, beskriver i en intervju hur Sverige arbetar med att bli världsledande inom detta område. Arbetet med läkemedels miljöpåverkan bedrivs nationellt och internationellt. Dagens läkemedelslagstiftning tillåter inte att man nekar ett godkännande av ett läkemedel av miljöskäl. GMP, Good Manufacturing Practice eller god tillverkningssed, är en internationell lagstiftning för tillverkning av läkemedel. Nu vill man ha med utsläpp i GMP. Läkemedel är på väg in i Östersjöstrategin. Sverige ligger långt fram i forskningen med programmet MistraPharma.

I den nationella läkemedelsstrategin ingår ett antal miljömål. Sofia Wallström utreder åt regeringen om miljöaspekter kan vägas in vid subvention. Det samarbete som inletts mellan SKL, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Stockholms läns landsting, TLV, läkemedelsommittéerna, MistraPharma och Göteborgs universitet vilar i väntan på denna utredning. Bengt Mattson, miljöchef på LIF, ser framstegen men tycker att det går långsamt fram.  

LÄS MER

Här finns länkar till alla artiklarna

Läkarförbundet ser över miljöprofileringen  Intervju med Mikael Rolfs

Läkemedel hot mot miljön  Intervju med Charlotte Unger

LIF hoppas på miljöhänsyn vid läkemedelssubvention  Intervju med Sofia Wallström och Bengt Mattson

Prispressade läkemedel utan mijöhänsyn kan stå oss dyrt  Medicinsk kommentar av Björn Fagerberg, D G Joakim Larsson och Bertil Hagström

Utsläpp från läkemedelsindustri påverkar miljön  Klinisk översikt av D G Joakim Larsson.

Läkemedel och miljö i praktiken  Debattinlägg av Charlotta Brask, Johanna Borghedahl, Åke Wennmalm och Siv Martini

WMA har antagit deklaration om kemikalier  LfM 27.10.2010

Vad kan vi som läkare göra själva?  LfM 6.4.2012

Our drugs in their water  Föreläsning med Joakim Larsson på Göteborgs universitet  21.11.2011

 

http://intressant.se/intressant

 

Dela på:
Template by JoomlaShine