Från Svenska Läkaresällskapet kom en uppmaning till föreningarna att yttra oss beträffande remissunderlaget Åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedel från Läkemedelsverket.

LfM har tidigare framhållit läkares möjlighet att minska förskrivning av läkemedel.

I vår yttrande föreslår vi följande åtgärder:

1. Kommunikationen mellan öppen och sluten vård måste förbättras så att parallella ordinationer undviks.

2. Den aktuella medicinlistan ska vara den som finns hos patienten. Patienten (eller dennas ställföreträdare) är den enda som vet vad som faktiskt gäller. Patientburen journal bör utvecklas.

3. Apoteket bör ha möjlighet att packa om större förpackningar till mindre, alternativt lämna ut provmedicin.

4. Vid dosdispenserade läkemedel bör rutiner byggas upp för att undvika att påbörjade förpackningar med nyordinerade läkemedel blir stående.

5. Receptfria läkemedel bör ingå i de föreslagna återkommande nationella kampanjerna.

6. Medvetenheten hos läkarkåren måste öka för att minska förskrivning av läkemedel som inte kommer att användas. Förskrivaren måste i ett lugnt och förtroligt samtal kunna diskutera medicineringen med sin patient så att concordance, överenskommelse, uppstår.

7. Hållbarhetsdatum bör omprövas.

8. Materialet i blisterförpackningar bör bytas mot papper-papper.

9. Både förskrivare och allmänhet bör upplysas om att det finns mer miljövänliga alternativ än läkemedelsplåster.

10. Möjlighet att följa kassationsmängderna borde finnas från alla apotek.

Läs vårt yttrande!

Svenska Läkaresällskapet bakade in delar av vårt yttrande i sitt remissvar. Läs här!

Sveriges Läkarförbund fick yttrandet för kännedom. De sände med det som bilaga till sitt eget kortfattade remissvar. Läs här!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Åtgärder för att minska kassation 2012-07-30[1].pdf)Remissversionen från Läkemedelsverket 296 kB
Download this file (Remissvar kassation läkemedel LfM 2012_2.pdf)Remissvar kassation läkemedel LfM 2012 33 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine