När Sverige gick med i EU var vi ett av de länder som hunnit längst i miljöarbetet. Medlemskapet har medfört att vi fått backa i några avseenden, och att det tar betydligt längre tid att få en lag eller regel införd. Men när detta väl sker så omfattar lagstiftningen en mycket viktig och resursstark region, dvs. hela EU. Företag väljer ofta att rätta hela sin produktion efter EUs regelverk, i stället för att använda olika standards.

Kemikalieinspektionen (KemI) har gått igenom hela EUs kemikalielagstiftning. I rapporten Bättre EU-regler för en giftfri miljö föreslår man att miljöaspekter ska beaktas vid prövning och tillverkning av läkemedel.  

Läkemedelsverket å sin sida har tittat på hur man kan minska miljöpåverkan av kasserade läkemedel. Bland föreslagna åtgärder finns att väga in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt.  

Det är bara att konstatera att Sverige ånyo ligger bland de första.

KemIs förslag

- Att integrera kemikalieregler, varuregler och avfallsregler i ett livscykelperspektiv genom en ny EU-strategi,

- Att utveckla EU-reglerna om läkemedel så att miljöaspekter som antibiotikaresistens och hormonpåverkan beaktas på ett bättre sätt vid prövning och tillverkning av läkemedel,

- Att förbättra miljötillsyn och miljöövervakning inom EU,

- Att ta fram en handlingsplan för att hantera risker med organiska fluorerade ämnen,

- Att förbättra skyddet för barn genom att se till att varor som barn kommer i kontakt med är säkra,

- Att införa nya EU-regler om kemikalier i textilier,

- Att skärpa kunskapskraven på lågvolymkemikalier i Reach-lagstiftningen och att utveckla reglerna så att de bättre kan hantera risker med grupper av ämnen.

Läkemedelsverkets förslag

- Utvärdera konstruktionen av läkemedelsförmånen samt systemet för generiskt utbyte (periodens vara) med avseende på hur det påverkar patienters kassation av läkemedel,

- Öka samarbetet mellan SoS och LV för att förbättra läkemedelsanvändningen,

- Patienten ska få ut sin läkemedelslista om behandlingen ändras,

- Komplettera patientens läkemedelslista med generiska namn (läkemedelssubstans),

- Stöd användningen av startförpackningar och dosexpedierade läkemedel,

- Väg in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt,

- Underlätta för medborgarna att kasta läkemedelsavfall genom en nationell lösning,

- Genomför regelbundna nationella informationskampanjer.

Läs mer

Bättre EU-regler för en giftfri miljö  KemI 1/2012

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen  Läkemedelsverket 27.9.2012

Hur kan vi minska överblivna läkemedel?  LfM 16.8.2012 


http://intressant.se/intressant

 

Dela på:
Template by JoomlaShine