Högre halter levonorgestrel i fiskplasma än i patienten

Levonorgestrel biokoncentrerar i fiskplasma. Halten kan bli fyra gånger högre än i en behandlad patient. Levonorgestrel från p-piller återfinns i utgående avloppsvatten i 1 ng/l. 0,8 ng/l levonorgestrel kan reducera fertiliteten hos fisk. Biokoncentrationsdata och fiskplasmamodellen kan användas för att prioritera humana läkemedel som kan orsaka skador för vattenlevande organismer.

Medicinrester kan försvåra fiskars fortplantning

Hormonet levonorgestrel hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos kvinnor som äter p-piller. Pressmeddelande, Umeå universitet 15.3.2015

Läkemedel i miljön – ett hot mot grodors fertilitet?

Östrogen och progestiner hämmar reproduktionen hos groddjur vid miljörelevanta exponeringsnivåer. Cecilia Berg, Uppsala universitet 23.5.2013

Grodor kan bli sterila av progestagena läkemedel i miljön

Honliga yngel som får simma i vatten med levonorgestrel får störd äggstocks- och äggledarutveckling.

Health Care Without Harm

Guide: How Doctors Can Help Reduce Pharmaceutical Pollution

Dela på:
Template by JoomlaShine