Mer material på engelska återfinns under engelska flaggan. Klicka på "Medicines as pollutants".
More material in English is found under the English flag. Click "Medicines as pollutants".


Länkar - Links


SJUKVÅRDEN - HEALTH CARE
www.fass.se/miljö
www.fass.se/environment (English version)
Miljöriskbedömning av läkemedel Läkemedelsverket
Om miljö och läkemedel Stockholms läns landsting
Miljöklassificerade läkemedel På Janus kan du både läsa och beställa broschyren från Stockholms läns landsting.
Informationsmaterial till förskrivare, patienter och allmänheten

FORSKNING - RESEARCH
Mistra Pharma är ett forskningsinstitut om läkemedel och miljö - A research institute on pharmaceuticals and envioronment
Stockholm vatten har forskat om läkemedel i avloppsvatten.
Pharmas  Ecological and human health risk assessments of antibiotics and anti-cancer drugs found in the environment

LÄKEMEDELSVERKET - THE MEDICAL PRODUCTS AGENCY
Läkemedelsverkets miljöarbete 
Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans  Rapport 16.12.2009
Uthållig utveckling och läkemedel Rapport från EUs ordförandekonferens i Uppsala 10-11.11.2009. Läkemedelsverket
Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter  Läkemedelsverkets utredningsrapport 2004.

TANDVÅRDS- OCH LÄKMEDELSFÖRMÅNSVERKET
Yttrande över Läkemedelsverkets rapport gällande möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Remissvar 29.9.2010 

MILJÖSTYRNINGSRÅDET
Kriterier vid upphandling av läkemedel  

LÄKARE FÖR MILJÖN / INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT (ISDE)
Pharmaceuticals - basic facts and proposed measures to protect the public health and the environment  Declaration frorm ISDE 2010
Som förskrivande läkare bidrar vi till miljöförstöringen!  Tisdagssammankomst, Svenska Läkaresällskapet 1.12.2009
Läkemedel, hälsa och miljö. Referat från seminariet 2005. Nyhetsbrevet 1/2006.
Läkarförbundets remissvar 11.2.2005 på Läkemedelsverkets rapport bygger helt på LfMs yttrande till Läkarförbundet.
"Läkemedelsverkets rapport blev inget lyft." Nyhetsbrevet 4/2004.
LfM:s särtryck 2003 om läkemedel och miljö
Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge. Rapport, LfM, 1997

NÄTVERK - NETWORKS
Health Care Without Harm Europe om läkemedel och miljö - About pharmaceuticals and environment
Global Green and Healthy Hospitals Network  Goal # 8: Pharmaceuticals 

INDUSTRIN - THE INDUSTRY
Ansvarsbloggen  Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer AB - The Responsible blogg, Bengt Mattson, CSR and environmental director, Pfizer Sweden

Artiklar, reportage, rapporter - Papers, reportage, reports

Artiklar om läkemedelsfabriker och miljö Läkemedelsvärlden 2007-

Forskningsrapporter om läkemedel i miljön  IVL

Pharmaceutica Cocktails Anyone?  ISIS report 10.2.2012

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen  Läkemedelsverket 27.9.2012

Vad är ett grönt läkemedel?  Moderna läkare 1/2012

Pharmaceuticals and Personal Care Products in the Environment: What Are the Big Questions?  Environmental Health Perspectives September 2012

Läkemedel som miljöhot  Special om läkemedel och miljö, Läkartidningen 14-15/2012

Our drugs in their water  TED-föreläsning med Joakim Larsson, MistraPharma och Göteborgs universitet

Pharmaceuticals in a healthy environment. MistraPharma Research 2008-2011  MistraPharma, Stockholm 2012

Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag  Pressrelease, Umeå universitet 10.1.2012
Results from the Swedish National Screening Programme 2010  Subreport 3. Pharmaceuticals Umeå university och Svenska miljöinstitutet, december 2011

Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt. Analys av silver, triclosan och triklorkarban i textilier före och efter tvätt  KemI PM 4/11 

Oseltamivir- and Zanamivir-Resistance Related Mutations in Influenza A Viruses Isolated from Wild Mallards in Sweden Studied by a Colorimetric Neuraminidase Inhibition Assay  Uppsala Universitet 3.11.2011

Environmental Levels of the Antiviral Oseltamivir Induce Development of Resistance Mutation H274Y in Influenza A/H1N1 Virus in Mallards  PLoS ONE 12.9.2011

Pharmaceuticals in drinking water. Technical report  WHO Juni 2011

Pathobiology and virus shedding of low pathogenic avian influenza virus (A/H1N1) infection in mallards exposed to oseltamivir  Journal of Wildlife Diseases  2011

Biodegradable nanostructures with selective lysis of microbial membranes  Nature Chemistry 3.4.2011
Pressrelease från IBM
Pressrelease från IBM Svenska

Nanomedicines Stick To Cellulose. Nanoparticle Safety: Excreted nanoparticles containing drugs could pose a threat in the environment  C&EN 12.9.2011

Selection of Resistant Bacteria at very Low Antibiotic concentrations  PLoS Pathogens 21.7.2011

Drug waste harms fish  Nature 15.8.2011

Samarbete för att minska miljöriskerna med läkemedel  MistraPharma 2011

Collaborating to reduce the environmental risks of pharmaceuticals  MistraPharma 2011

Läkemedel i miljön  Läkemedelsboken 2011

Antibiotikaresistens  Seminarium Riskkollegiet 5.4.2011

Billiga mediciner hotar hälsan och miljön  NT.se 5.4.2011  

Så skapar du gödsel av urin   Ny Teknik 16.3.3011

Pharmaceuticals in Drinking Water: Technical Report  WHO Juni 2011

Pyrosequencing of Antibiotic-Contaminated River Sediments Reveals High Levels of Resistance and Gene Transfer Elements  Joakim Larsson et al. PlosOne 16.2.2011 
Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter  Läkartidningen 12/2011
Pressrelease från Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet
Press release (in English) from Mistra Pharma

Effects of pharmaceuticals on natural microbial communities. Tolerance development, mixture toxicity, and synergistic interactions. Brouché S. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet 2010

Active Pharmaceutical Ingredients and Aquatic Organisms  Daughton C, Brooks B 16.3.2010

Läkemedel i miljön  Läkemedelsboken 2010-2011

Priset för våra billiga mediciner  Veckans affärer 9.9.2010

Är din medicin en miljöbov? Veckans affärer 9.9.2010

Billigare läkemedel skadar Indien  Göteborgs universitet 25.8.2010

Våra billiga mediciner skapar multiresistens  Forskning och framsteg 6/2010

Landstinget i Sörmland arbetar aktivt för en minskning av de läkemedelsrester som hamnar i våra sjöar  Pressmeddelande 28.5.2010

Characteristics of Published Comparative Effectiveness Studies of Medications  JAMA 2010;303(10):951-958

A field study on 8 pharmaceuticals and 1 pesticide in Belgium: Removal rates in waste water treatment plants and occurrence in surface water   Science of The Total Environment, Volume 408, Issue 16, 15 July 2010, Pages 3448-3453

Läkemedelsrester i avloppsvatten.  Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 1/2010

Seminarium: Läkemedel och miljö  Referat från seminarium 13.4.2010 

Val av smärtstillande påverkar miljön  Läkemedelsvärlden 4.3.2010 

Medicinrester kan försvåra fiskars fortplantning  Sahlgrenska akademin 15.3.2010

Therapeutic Levels of Levonorgestrel Detected in Blood Plasma of Fish: Results from Screening Rainbow Trout Exposed to Treated Sewage Effluents  Environmental Science & Technology 11.3.2010

Här är 12 misstänkta miljöbovar på apoteket  Ny teknik 3.3.2010

Minding the gap: Research priorities to address pharmaceuticals in the environment  HCWH February 2010

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

Läkemedelsrester i avloppsvatten
  AMM 1/2010, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Pharmaceuticals in the environment - Result of an EEA workshop  Technical report 1/2010

Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö: Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten  Stockholm vatten 2010

Sammanväg ekotoxikologisk bedömning av studier utförda vid Sjöstadsverket och Henriksdals reningsverk under 2007 och 2008  Stockholm Vatten 2009

Sammanställning av delrapporter från tester av akvatisk toxicitet  Stockholm Vatten 2009

Läkemedel i miljön  Läkemedelsboken 2009-2010

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiva substanser  Läkemedelsverkets rapport 16.12.2009

Miljöpåverkan från läkemedel. Vad vi vet och vad vi kan göra  Åke Wennmalm, Stockholms läns landsting 2009

En frisk framtid. Läkemedel i ett hållbart samhälle  Apoteket AB, MistraPharma och Stockholms läns landsting 2009

Hur ser en hållbar läkemedelsanvändning ut?  Medicinsk access 21.10.2009

Miljökrav bör in i GMP  Läkemedelsvärlden 17.12.2009 

Ozon renar bort läkemedelsrester  Läkemedelsvärlden 11.12.2009 

Pharmaceuticals in the environment — Result of an EEA workshop
 Köpenhamn: European Environment Agency, 2010. Ladda ner rapporten här.

Recommendations on the environmental risk assessment of pharmaceuticals: Effect characterization  Wiley On-line library 3.12.2009

Release of active pharmaceutical ingredients from manufacturing sites - need for new management strategies  Integrated Environmental Assessment and Management 2009;6:184-193

Making Sure Medications Are Good for You--And for the Environment  Scientific American 4.2.2009

Detection of the Antiviral Drug Oseltamivir in Aquatic Environments  PLoS ONE 29.6.2009

Retrospective environmental risk assessment of human pharmaceuticals in the Nordic countries 1997-2007 Nordiska ministerrådet 2009. Ladda ner rapporten här.

Miljöriskbedömning av läkemedel Hur görs miljöriskbedömning? Är den praktiskt användbar? Läs här i nr 3/2009 av Information från Läkemedelsverket.

World's highest drug levels entering India stream  The Washington Times 26.1.2009 

Egna experter på plats avgörande när Astra-Zeneca valde outsourcing  Miljörapporten 25.9.2009   

Läkemedelssubstanser spritt till indiskt dricksvatten Läkemedelsvärlden 1.6.2009

Astrazeneca trycker på om miljön Läkemedelsvärlden 27.5.2009

Miljöexperimentet pågår Blog i Läkemedelsvärlden 27.5.2009

Fler miljöstudier borde göras på fiskar Läkemedelsvärlden 11.5.2009

Resistenta bakterier överlever i reningsverken DN 17.4.2009

En frisk framtid. Läkemedel i ett hållbart samhälle. MistraPharma m.fl. 2009. Beställ här

A Healthy Future - Pharmaceuticals in a Sustainable Society MistraPharma et al. 2009. Order the book here.

Åtgärder vid källan. Hantering av läkemedelsrester inom Stockholm Vattens upptagningsområde - lägesbeskrivning och förslag till åtgärder  Rapport 2009:8, Stockholm Vatten 

Minskande läkemedelsrester i Stockholm Läkemedelsvärlden 17.4.2009

Miljövidriga läkemedel säljs i Sverige Läkemedelsvärlden 8.4.2009

Läkemedelsrester i Katrineholm Läkemedelsvärlden 27.3.2009

Shampoo in the water supply triggers growth of deadly drug-resistant bugs Household cleaning products are creating a bacterial timebomb in our drains and rivers. The Observer 29.3.2009

Meeting Report: Pharmaceuticals in Water - an Interdisciplinary Approach to a Public Health Challenge  Environmental Health Perspectives 2009;118(7):1016-20

Pharmaceuticals Sold In Sweden Cause Serious Environmental Harm In India, Research Shows India Resource Center Febr 7, 2009

Phthalates in Prescription Drugs: Some Medications Deliver High Doses Environmental Health Perspectives 2009;117:185-189 (Nr 2, februari 2009)

Trumped Treatment? BPA Blocks Effects of Breast Cancer Chemotherapy Drugs Environmental Health Perspectives 2009;117:175-180 (Nr 2, februari 2009)

Europe leads effort to push for design of "green drugs"  Environmental Health News 4.2.2009

Svenska läkemedel från miljöfarlig indisk produktion. Läkemedelsvärlden 5.2.2009

Drug companies accused of polluting water in India. One World South Asia 5.2.2009

World's Highest Drug Levels Entering India Stream. ABC News World 26.1.2009

Läkemedelsrester kan ge fertilitetsproblem Läkemedelsvärlden 22.1.2009

Statistical Modelling Suggests That Anti-Androgens in Wastewater Treatment Works Effluents are Contributing Causes of Widespread Sexual Disruption in Fish Living in English Rivers Environmental Health Perspectives 7.1.2009

Miljöpåverkan från läkemedel - vems huvudvärk? Seminarium i Stockholms läns landsting 8.10.2008
Presentationerna 

Läkemedel i miljön kan orsaka sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, 26.9.2008

Beyond take-back: getting drugs out of our water. Health Care Without Harm, Newsletter Oct-Nov 2008

Tests for drugs in tap water. The Independent 29.9.2008

Läkemedelsverket trappar upp miljöarbetet. Läkemedelsvärlden 19.9.2009

Genes help predict drugs' environmental impacts. Environmental Science & Technology 1.8.2008

Pharmaceuticals for human use: Options of actions for reducing the contamination of water bodie. A practical guide  Institute for socio-ecologic research (ISOE), Tyskland 2008  

Läkemedel i dricksvattnet börjar bli ett uppmärsammat problem i USA.
Little done to test, limit contaminated water
Drugs found in drinking water
 

Evaluating and controlling pharmaceutical emissions from dairy farms: a critical first step in developing a preventive management approach. Journal of cleaner production, 2008;16:1437-46

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen. Rapport från Naturvårdsverket februari 2008.

Pharmaceuticals have been finding their way into our environment for a long time, but just what are they doing there? Artikel i Chemical & Engineering News 25.2.2008

What To Do With Your Unused Pharmaceuticals. Artikel i Chemical & Engineering News 25.2.2008

Worms bear sludge load. Forskare har funnit att parfymer och läkemedel koncentreras i mask som samlats från jord som behandlats med slam från reningsverk och gödsel. Artikel i Environmental Science & Technology, 20.02.2008

Preventing damage to the environment from pharmaceuticals: a primer.
Ett faktablad från Health Care Without Harm Europe. Februari 2008.

Läkemedel och miljö. Reportage i Moderna läkare 1/2008.

Screening av läkemedel i Skåne: utvärdering av provtagning i reningsverk och deponier.  Länsstyrelsen i Skåne län 2007

Results from the Swedish screening 2006. Subreport 4: Pharmaceuticals  IVL 2007

Fyra av fem läkemedel går rakt igenom Stockholms reningsverk. Läkartidningen 48/2007

Fisk fångad i Stockholm innehåller antidepressiva och smärtstillande läkemedel
Janusinfo 9.11.2007

Miljöutsläpp generikareformens baksida?
Ingrid Stenbergs blog på Läkemedelsvärlden, hösten 2007

Environmental classification of pharmaceuticals in www.fass.se - guidance for pharmaceutical companies 2007 Läkemedelsindustriföreningen Lif

Lif vill införa globala miljökrav. I ett brev till Socialdepartementet och Miljödepartementet föreslår Lif att regeringen ska ge Läkemedelsverket i uppgift att utreda om man kan ändra reglerna för Good Manufacturing Practice, GMP. Artikel i Läkemedelsvärlden 20.9.2007

Svensk miljöklassificering av läkemedel En broschyr från Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Andra Pradesh's killer pharma industry. Artikel (11 sidor) om läkemedelsindustrin i delstaten Andra Pradesh, Indien.

Substanserna som ingen vill kännas vid. Artikel i Läkemedelsvärlden 3.10.2007.

Resistens mot Tamiflu kan utvecklas i vattendrag. Artikel i Läkemedelsvärlden 3.10.2007.

Extremt höga halter av läkemedel funna i avloppsvatten. Göteborgs universitet 6.7.2007

Ohållbar hälsa - drivkrafter och hinder för en hållbar läkemedelsanvändning  C-uppsats, Malmö högskola 7.8.2007

Antiviral Oseltamivir Is not Removed or Degraded in Normal Sewage Water Treatment: Implications for Development of Resistance by Influenza A Virus. Orginalartikeln i PLoS ONE.

Effluent from drug manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals (abstract). Ett Göteborgsteam har undersökt vatten i Indien. Artikeln publicerad i Journal for Hazardous Materials 2007;Vol 148 (3):751-755.

Sweden's Voluntary Environmental Drug Classification system. RAJ Pharma, March 2007

Silver threatens the use of antibiotics.
En artikel av Åsa Melhus, Uppsala universitetssjukhus.

Läkemedelsflöden i Östergötlands och Jönköpings län samt stora sjöarna Vättern, Vänern och Mälaren  Rapport 2006:1, Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Universitetssjukhuset, Linköping

A study on prevalence of multi-drug-resistant (MDR) Salmonella in water sprinkled on fresh vegetables in Bareilly, Moradabad, and Kanpur (northern Indian cities). Journal of Public Health Vol 14, Nr 3, juni 2006

Läkemedel och miljö. Referat och power-point-presentationer från seminarium på Karolinska Universitetssjukhuset 19.10.2006.

Apoteket slutar med silverplåster. Artikel i Miljöaktuellt 7/2006. 

Application of growth-related sublethal endpoints in ecotoxicologic assessments using a harpacticoid copepod  Acquatic Toxicology 2006;77:433-438 

Boken "Läkemedel och miljö" innehåller 20 författares samlade kunskap kring läkemedel i miljön. Den är utgiven i samarbete mellan Apoteket AB, Stockholms läns landsting och Stockholms universitet. 

Läkemedel och miljö.
  Läs om läkemedels miljöpåverkan, miljöklassificering mm. på Janus, hemsidan för läkemedelskommittéerna i Stockholms läns landsting

"Miljöpåverkan från läkemedel." Läkemedelsverkets rapport 2004.

Mix- Medicin i X-län. Nyhetsbrev från läkemedelskommittén. Oktober 2004.

Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge  Läkare för Miljön 1997

Template by JoomlaShine