Styrelsearbete

Styrelsen 2008 har bestått av Tryggve Årman till ordförande, Ingrid Eckerman vice ordförande, Jehns-Christian Martineus kassör,

Gustav Ullenhag sekreterare, Ylva Skånér, Åke Thörner, Ing-Rid Gunnarsson, Anette Maltinus, Lena Sjödell, Ingela Övermark. Adjungerade har varit Margit Sjölin (sjuksköterska) och Ira Sundberg (psykolog). Under året har ordföranden på grund av hälsoskäl dragit sig tillbaka, och Ingrid Eckerman har skött ordförandeskapet.
Revisorer har varit Gunnar Balkström och Klas Krook och revisorssuppleant Inger Andréasson. Valberedningen har bestått av Anne von Heideman (sammankallande), Tobias Alfvén och Robert Wålinder.
För första gången hade vi ett årsmöte utanför Riksstämman, fredag den 14 mars hemma hos styrelseledamoten Åke Thörner. Cirka 15 medlemmar deltog. Mötet inleddes med att Per Ribbing från Ingenjörer för miljön berättade om uthållig utveckling. Efter mötesförhandlingarna avåts en gemensam middag. 
Styrelsemöten ägde under våren rum den 18 jan, 14 mars, 18 april och 30 maj. Den 27 sept avhölls ett kick-off möte hos Gustav Ullenhag, efterföljt av styrelsemöte. Den 2 nov hölls ett telefonsammanträde, och den 5 dec årets sista styrelsemöte.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 250 st.
EKONOMISK REDOVISNING
Medlemsavgifterna har varit för fullbetalande medlem 250 kr, för studenter 100 kr och för stödmedlemmar 400 kr.
Behållningen på föreningens postgirokonto var vid årsskiftet 68 512. Pga. tekniska problem betalades räkningar på 16 348 först i januari 2009. Behållningen sedan skulderna var betalda var 52 164 kr. Behållningen på Salus sparkonto var 10 837 kr inklusive ränta 406 kr.
Inkomster har varit medlemsavgifter 28 200 kr och frivilliga bidrag 1 050 kr. Östersjöseminariet gick med en liten vinst på knappt 5 000 kr.
Nyhetsbrevet utgör en stor post. Kostnader för tryckning och utskick av Nyhetsbrevet och medlemsbrev var 12 256. Kostnaden för layout/redigering av Nyhetsbrevet var 13 300 kr. Kostnaden för porto var 4 243 kr.
Styrelsens kostnader har varit styrelsemöten 7 020 kr och resor 7 274. Årsmötet kostade 2 853 kr.
Ing-Rid Gunnarsson har under året arbetat med sponsringsfrågan. De t-tröjor som tagits fram inköptes med 2 000 kr rabatt, i utbyte mot annonsplats på hemsidan.
Vår danska systerförening Foreningen for Miljø & Folkesundhed har tidigare betalat för att få Nyhetsbrevet som pdf-fil, men har inte längre råd. De har därför fått den gratis.
Föreningen har under året gått med förlust 33 427 kr. Eget kapital vid årets slut uppgår till 63 001 kr. 
EXTERN KOMMUNIKATION
Nyhetsbrevet har utkommit med två välmatade dubbelnummer. Nr 1-2 hade Östersjön som tema. I samband med att vi bytte layoutare till nr 3-4 fick tidningen ett ännu mer tilltalande utseende.
Hemsidan har hållits uppdaterad och har utvecklats till en stor kunskapsbank med material för både skolelever och akademiker. Den har 500-700 besökare per månad.
KONTAKTER MED LÄKARFÖRBUNDET
Samarbetet med Läkarförbundet har framför allt gällt klimatfrågan. En gemensam ansökan till symposium på Riksstämman avslogs. Styrelsen har varit rådgivande när det gäller förbundets förslag i WMA och dess medlemskap i Climate and Health Council. Ett gemensamt seminarium ägde rum under Almedalsveckan (se nedan).
Däremot gick hoppet om gemensamma aktiviteter under Riksstämman om intet.
KONTAKTER MED LÄKARESÄLLSKAPET
Förberedelser för en ny ansökan till Svenska Läkaresällskapet har gjorts. Med hjälp av god strategi finns större hopp om tillstyrkan än vid förra ansökan för ca 15 år sedan.
Av ekonomiska skäl deltog LfM inte i Riksstämman detta år.
Läkaresällskapet har uttryckt sitt intresse av ett tisdagsseminarium hösten 2009 om läkemedel och miljö.
DET NATURLIGA STEGETS YRKESNÄTVERK DNSy
DNSy har tre delföreningar: Ingenjörer, Ekonomer och Läkare för Miljön.
Vår gemensamma hemsida finansieras av delföreningarna. Den ligger på samma server som Det Naturliga Stegets, och vi har hittills inte betalt någon hyra för webhotell. Under 2008 bytte DNS till en server i Kanada och DoBase har blivit uppköpt av Litium. Förändringar måste ske, och i förlängningen kommer detta att leda till ökade kostnader för hemsidan.
En gemensam middag ägde rum i början av sommaren.
NOBELKOMMITTÉN
Nobelkommittén vid Karolinska Institutet har visat sig intresserat av att ordna ett s.k. minisymposium om klimat och hälsa år 2011. Tryggve Årman, Gösta Alfvén och Elisabet Lindgren har deltagit i det förberedande arbetet.
INTERNATIONELLT
Climate and Health Council är ett initiativ från BMJ. LfM blev den första svenska medlemmen.
- HCWH (Health Care without Harm): Bevakning av mailutskick sker. Föreningen har sökt bidrag (2 000 euro) till monter med temat läkemedel och miljö på 2009 års Riksstämma.
- ISDE (International Society of Doctors for the Environment): Bevakning av mailutskick sker. Vi har efterlyst protokollet från senaste General Assembly 2007. Vi har gett förslag till LfMs bidrag till klimatarbetet, inför en eventuell ansökan om medel. LfM har inte betalat någon medlemsavgift under året, utan sett sig som observatör.
- INCHES (International Research and Information Network on Children's Health, Environment and Safety): Bevakning av mailutskick.
- FMF (Foreningen for Miljø & Folkesundhed), vår danska systerförening: Vi hoppades på ett gemensamt läkemedelsseminarium i Köpenhamn tillsammans med FMF men tyvärr blev det dem övermäktigt. Det finns inte mycket intresse bland läkare i Danmark för miljöfrågor. FMF får Nyhetsbrevet som pdf-fil gratis.
- Sambhavna, kliniken i Bhopal, Indien: Diskussioner i samband med besök där.
SEMINARIER
Under året har föreningen anordnat fyra seminarier.
- ”Så räddar vi Östersjön!” i Uppsala 1.2.2008. Seminariet var mycket bra, men tyvärr blev antalet deltagare lägre än vi hoppats, varför det inte gav något nämnvärt ekonomiskt överskott.
- ”Läkemedel, hälsa och miljö” 16.4 och 12.11.2008. Vi arrangerade två seminarier för riksdagspolitiker m.fl. tillsammans med Miljöpartiets riksdagsgrupp. Båda var mycket lyckade, det blev delvis nya vinklingar jämfört med tidigare seminarier.
- ”Förändringarna i klimatet påverkar vår hälsa” 8.7.2008. Detta seminarium under Almedalsveckan arrangerades tillsammans med Läkarförbundet. Elisabet Lindgren, tidigare ordförande i LfM, var huvudtalare jämte Tryggve Årman.
ARTIKLAR
- Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt. Kommentar till en ledare i BMJ. Läkartidningen 40/2008
- Sämre miljö ett hot också mot hälsan. Dagens medicin 27.3.2008
- Läkemedelscocktail i kranarna? Tillsammans med riksdagsmännen Thomas Nihlén (mp) och Finn Bengtsson, läkare (m). UNT 11.11.2008
- Vill Läkaresällskapet inte se sambandet mellan hälsa och miljö? Med svar från Läkaresällskapet. Läkartidningen 19/2008.
Intervjuer:
- Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat. (Elisabet Lindgren) Läkartidningen 3/2008
- Katastrof: Hälsa (Tryggve Årman) Good Living 1/2008
SKRIVELSER
Vi har avgett två skrivelser till den s.k. spegelkommittén beträffande förslag till EU-standarder för flamskyddsmedel i hemelektronik respektive TV-apparater. I båda fallen beslöt kommittén att aktivt rösta nej, och omröstningarna i EU ledde till nej.
ÖVRIGT
Gösta Alfvén och Tryggve Årman har varit på besök hos miljöchefen för Karolinska sjukhuset, Gustav Eriksson.
Ingrid Eckerman har föreläst över ämnet ”Måste vi äta så mycket mediciner?” för Kvinno- och tjejföreningen Rosen i Fisksätra, Nacka.
Ing-Rid Gunnarsson har tillsammans med företaget YoGo tagit fram bruna t-tröjor med föreningens logo. Tröjorna är tillverkade i ekologisk bambu och bomull i en mycket skön kvalitet, med ett miljövänligt tryck. De är med andra ord så miljövänliga som man kan komma idag. Styrelsemedlemmarna har fått varsin tröja. Övriga tröjor säljs för 290 kr st inkl porto.
Dela på:
Template by JoomlaShine